Ontwerp & onderhou deur Andula

Alle regte voorbehou.

Ons glo dat die Woord korrek vertolk word soos gevind in die drie formuliere van eenheid, te wete die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Daarom huldig ons hierdie skrifbeskouing. Hierdie uitleg van die Skrif word ook in die studiemateriaal wat in CVO skole gebruik word, weerspieël.

Christelik

Ons glo dat die Vader die volkere-verskeidenheid daargestel het. So ook vir ons as volk. Ons Afrikanervolk het in die besonder beslag gekry deur sy kultuureie en eie geskiedenis. In die Afrikanergeskiedenis was die Gereformeerde geloftes bepalende momente nl. dié van Jan van Riebeeck op 6 April 1654, Bloedrivier 16 Desember 1838 en Paardekraal 1880 wat die Eerste Vryheidsoorlog voorafgegaan het. Ons volk word ook onderskei deur ons eie moedertaal Afrikaans en sy kultuurprestasies op die terrein van kuns, wetenskap en tegnologie. Die handhawing en uitlewing van ons kultuureie en eie identiteit is vir ons ononderhandelbaar.


Ons neem ouers aan as lede wat hierdie Christelik-volkseie oortuiging deel en lidmate is van kerke waar hierdie drie formuliere die belydenisgrondslag is. Lidmaatskap is onderhewig aan keuring.

Volkseie

Die aard van ons onderwys onderskei ons van alle ander skole. Ons sillabusse het ons eie verrykte inhoud en word nie deur staatsvoorskrifte en vakbenaminge gedomineer nie. BCVO het deurgaans geweier om ons verbondkinders aan die ondeurdagte eksperiment van uitkomsgebaseerde onderwys (UGO) te onderwerp. Na deeglike studie deur kundiges vir die BCVO is ook gedokumenteer hoe dat opvoedende onderwys van CVO teenoor UGO en die staat se kurrikulums staan. Die afbrekende inhoude van daardie staatskoolkurrikulums is deur staatsonderwys behou selfs na die erkenning van die mislukking van UGO. Daarom is ons onderrig, behalwe dat dit streef na uitnemendheid op verskillende vlakke, gefokus op kennis en insig en CVO-waardes en nie ‘uitkoms’gedrewe soos die volksvreemde regering dit wil hê nie.


Ons is tans besig met die ontwerp van ‘n stelsel waarin ons steeds, soos in die verlede, vir elke leerling die geleentheid wil gee om die beste te maak van die talente wat die Vader aan hom/haar gegee het. Daarom is ons besig (met hulp uit die geledere van Afrikaanse universiteite) om ons kurrikulum op te stel dat ons leerlinge só toegerus sal word en geen oorbruggingskursusse nodig sal wees nie. Ons vestig ook ons aandag op geleenthede vir besonder begaafde leerlinge en waar moontlik diegene wat verkies om ‘n spesiale rigting bv. tegnies of landbou te volg.

Onderwys

Beweging vir Christelik Volkseie Onderwys

Die Beweging vir Christelik Volkseie Onderwys (BCVO) is die sambreelmaatskappy waarby CVO-skole geaffilieer is. Die BCVO lewer studiemateriaal, sowel as gekoördineerde sport- en kultuurgeleenthede op nasionale vlak, aan CVO-skole.