Nuusflits 6 van 2017 - Matriek

Louis Cloete is ʼn oudleerlinge van CVO Pretoria. Hy was BCVO se beste kandidaat.
Sien artikel uit APK Jeug Boodskapper van Mei 2017 Nr. 1

Oud-leerling gee raad deur Louis Cloete

Matrikulante weet seker teen hierdie tyd dat matriek ’n bietjie

anders as vorige jare is. Jy het meer werk en minder tyd daarvoor

as ooit tevore! Hierdie artikel probeer jou raad gee om die

aanpassing te maak en te presteer ten spyte van die uitdagings.

Eerstens moet ons weet wat is ons motivering en standaard vir

prestasie. Aangesien ons glo dat die Bybel ons lewens op elke

terrein moet rig, vind ons die antwoord daar.

 

God se eer eerste

Die Bybel is duidelik dat ALLES wat ons doen, tot eer

van die Here moet strek (1 Kor. 10:31; Rom. 12:1).

Selfs om te werk vir prestasie moet dus tot God se eer

en verheerliking strek. Dit is nie altyd maklik nie. Dit is baie

maklik om jou eie beuel te blaas. Juis daarom moet ons

bid vir God se hulp om nederig te bly.

 

God sien die hart

Mense sien wat voor oë is, maar God sien die hart aan

(1 Sam. 16:7). Prestasie word dus nie aan die aantal

onderskeidings gemeet nie, maar aan die gesindheid

van jou hart. Het jy werklik alles gegee tot eer van die

Here? Dan het jy beter presteer as daardie ander ou

wat beter punte behaal het sonder om God se eer

te soek.

 

Heilig die rusdag

God eis dat ons in ses dae al ons werk moet doen en

die sewende dag rus. Dit word ongelukkig deur baie

skoolkinders geïgnoreer. Hoekom is dit so belangrik?

Eerstens staan werk dikwels in die pad van alles wat

ons op ’n Sondag móét doen. Gaan lees maar wat sê

die Heidelbergse Kategismus in Sondag 38. Jy sal sien

dat as jy alles doen wat die Bybel sê jy op die rusdag

moet doen, jy nie tyd gaan hê vir werk nie en andersom.

Beplan dus só dat al jou werk teen Saterdagaand

klaar is.

Tweedens rus jy dan voor die volgende week begin.

Om die Sondag nie eens aan jou werk te dink nie,

maak jou uitgerus en vars vir die volgende week se werk.

Jy kan dan beter konsentreer en inneem by die skool.

As ons Skepper weet God dat ons elke sewende dag ’n

blaaskans nodig het! (Terloops: sorg ook dat jy genoeg

slaap; veral voor toetse en eksamens.)

 

Doen dinge

Moenie ophou met buitemuurse bedrywighede in matriek

nie. Wat jy buitemuurs op skool gedoen het, tel punte in

die keuring vir sommige kursusse. Dit is in elk geval baie

vervelig en onproduktief om net agter die boeke te sit.

Gaan skep af en toe asem met ’n lekker aktiwiteit!

 

Verstaan nou mooi ...

Doen moeite om jou werk te verstaan. “Redeneer” met

jouself totdat dit 100% sin maak. Iets wat help daarmee,

is om iets interessant uit nuwe werk vir iemand te vertel.

Doen altyd jou huiswerk, want dit help jou om jou werk

beter te verstaan en te onthou.

 

Geniet dit!

Moenie skool as ’n straf sien nie. Leer daaruit iets

interessants oor die wêreld waarin ons woon of die tale

wat ons praat. Jy sal sien: dan onthou jy dit sommer ook

makliker en langer!

Nuusflits 5 van 2017

Jeuguitruil na Duitsland Junie 2017
Op versoek van ouers het BCVO begin om ‘n jeuguitruilprogram na Duitsland te ondersoek. Die doel met so ‘n program
is om belangstellende gesinne en hulle kinders blootstelling te gee aan ‘n verrykende kulturele en intellektuele uitruilpropgram. Daar was besluit om die  uitruilprogram te doen deur ‘n gevestigde organisasie met goeie ervaring in hierdie verband,naamlik ‘Friends of South Africa’ of FSA (Freundeskreis für Südafrika).
 
Ses van ons graad 10 en graad 11 leerlinge het aansoek gedoen uit 75 aansoeke landwyd. Die keuringsproses is streng en leerlinge moet vooraf deelneem aan verskeie opdragte om hul geskiktheid te toets. Die goeie nuus is al ses leerlinge is gekeur en gaan die Junie vakansie na Duitsland om daar saam met ‘n Duitse gesin te woon en skool te gaan.Twee van ons CVO leerlinge het saam tweede plekke behaal uit die 75 aansoekers landwyd. Ons hartlike gelukwense aan die volgende leerlinge:
Naam
Van
Doopname
Gr
Skool
Dorp
Nasionaal
Marna
Ernst
Margaretha Susanna
11
Privaatskool Hoëveldrif vir CVO
Bethal
2
Carla
Lottering
Carla
10
CVO Vivo Skool
Vivo
2
Anelga
Steyn
Anelga
10
CVO Vivo Skool
Vivo
9
Marizane
Laufs
Marizane
11
CVO Skool Lichtenburg
Lichtenburg
37
Elsje
Smit
Elsje
10
CVO Gromar Privaat Skool
Groblersdal
52
Tersia-Mari
Eksteen
Tersia-Mari
10
CVO Gromar Privaat Skool
Groblersdal
53
 
BCVO is trots op al ses leerlinge en weet hulle sal ware ambassadeurs wees vir hulle gesinne, hul CVO Skole en Suid-Afrika. Hartlik geluk aan die ouers en skole van deelnemende leerlinge.

Nuusflits 4 van 2017

Christelik en Afrikaanse Onderwys – deur Eugéne Laäs April 2017
Die afgelope tyd word baie geskryf en gepraat oor die toekoms van Christelike onderwys in skole. Die onderwerp het sterk navore gekom nadat die Organisasie vir Godsdiensonderrig en Demokrasie (Ogod) in 2014 ses skole voor die hof gedaag het vanweë hul Christelike godsdiensbeleid.  Uit kommentare in die media is daar verdeeldheid oor die wenslikheid van godsdiens in skole al dan nie.  Sommiges oordeel dat godsdiens die taak van ouers en die kerk is. Die skool se taak is akademies van aard en het nie tyd of die kundigheid om Godsdiensopvoeding te doen volgens die ouers se teologiese beskouings nie. Ouers kla dat onderwysers godsdiens onderwerpe aanraak waarvan hulle weinig kennis dra en meer verwarring veroorsaak as wat hulle godsdiensopvoeding kan doen.
 
Volgens ons Grondwet mag openbare skole wel godsdiensonderrig toelaat, op voorwaarde dat sulke onderrig volgens publieke riglyne geskied, dat dit op gelyke grondslag uitgevoer word en dat bywoning daarvan vry en na eie diskresie moet wees. Die Skolewet en nasionale beleid van 2003 lê sulke riglyne neer en bevestig beheerrade se mag om godsdiensbeleid in openbare skole te bepaal, met herhaling van die vereiste dat godsdiensonderrig en -praktyke in die skole vry en volgens eie keuse moet wees. Die uitspraak oor die saak van godsdiens in skole word gedurende Meimaand verwag en sal die uitspraak van groot belang wees vir almal vir wie Christelike Onderwys belangrik is. Ons waardes wat ons elke dag dryf en die mense maak wie ons is, is ten diepste gewortel in ons Christelike waardes soos naasteliefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Gal 5:22). Dit is waardes wat Suid-Afrika bitter nodig het, hoe beleef ons nie elke dag  haat, selfsug, bedrog en selfs moord nie.
 
Volgens die Grondwet mag privaat skole met ‘n bepaalde godsdienstige en kultuur grondslag bedryf word. Hierdie skole  mag die belange van ‘n bepaalde geloof en kultuur beoefen en bevorder. Dit is waar die BCVO skole volle bestaansreg het en word deur die grondwet van Suid-Afrika beskerm. Die BCVO skole het ‘n gereformeerde grondslag vir ouers wat erns maak met hulle doopbelofte in die gereformeerde kerke. Hiermee word onsekerheid oor watter teologiese grondslag in die BCVO skole geld uitgeskakel. Die tweede belangrike been is die volkseie been wat spesifiek gerig is op die Afrikaner ouers se kinders. Ons geskiedenis en kultuurerfenis is vir ons belangrik en kan ons dit erken, daarvan leer en ons eie identiteit as Afrikaners bevorder. Hiermee is BCVO skole geensins polities van aard nie, maar gewoon Christelik en Volkseie gerig. Ons beskou ons nie beter as ander of as meerderwaardig nie, maar in nederige afhanklikheid van God Drie-enig word ons kultuur-eie beoefen en uitgeleef.
 
Ons doen ‘n beroep op ouers en voornemende ouers om aan te sluit by BCVO skole en ons hande sterk te maak ter wille van ons kinders.
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Facebook Bladsy